Securitas security Madrid

Interní předpisy režimové ochrany

Nastavení režimové ochrany je jedním ze základních kroků pro vytvoření udržitelného systému fyzické ochrany objektu.

Při tvorbě předpisů režimové ochrany posuzujeme a navrhujeme níže uvedená pravidla:

 • Vymezení objektu, části objektu nebo prostoru, kde se požadavky na režimovou ochranu budou uplatňovat
 • Vstupní a výstupní režim osob, věcí, dopravních prostředků v pracovní či mimopracovní době, určení vstupů a vjezdů,
 • Způsob prokazování oprávněnosti ke vstupu osob a vjezdu vozidel, který umožňuje jejich jednoznačnou identifikaci
 • Způsob vyloučení osob a věcí, které by mohly zjevně ohrozit zdraví a život osob, způsobit škodu na majetku nebo ohrozit bezpečnost objektu
 • Vymezení objektů, části objektů příp. prostor, do kterých je povolen vstup pouze oprávněným osobám
 • Způsoby vedení a uchovávání evidence o vnášení a vynášení věcí, vjíždění a vyjíždění vozidel, vstupu a odchodu osob a způsob její kontroly
 • Postup při příjmu, uskladnění, výdeji a pohybu věcí, způsob jejich ochrany před krádežemi, poškozováním a znehodnocením
 • Provozní režim, kterým se zabezpečuje plynulost a bezpečnost provozu při mimořádných událostech
 • Režim manipulace s klíči, identifikačními kartami s magnetickou stopou nebo čipem a jinými prostředky užívanými pro ovládání zámkových mechanismů či dalších systémů
 • Sankční řád pro případy nedodržování výše uvedených nastavených režimových pravidel a způsob vymáhání definovaných sankcí

Součástí interního předpisu režimové ochrany mohou být také ustanovení týkající se vymahatelnosti nastavených režimových pravidel, včetně uvedení postihů v případě nedodržení těchto pravidel.

Výstup:

 • Zpracováním odpovídajícího interního předpisu režimové ochrany získá objednatel ucelený dokument, jenž přesně stanoví režimové postupy a pokyny
 • Tento dokument může být poté závazný nejen pro vlastní zaměstnance, ale i pro zaměstnance externí, či zaměstnance dodavatelů, kteří se budou v daném areálu či objektu pohybovat

 

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 018 372
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.