Skip to main content

SECURITAS ČR je „zelenější“

Získali jsme certifikát ISO 14 001.

31. 3. 2023

Certifikátem ISO 14 001 pro shodu systému enviromentálního managementu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 se může pochlubit společnost SECURITAS ČR. Osvědčení dokládá, že naše společnost dokázala vyhodnotit aspekty, kterými negativně působí na životní prostředí a ke každému takovému aspektu si stanovila možnosti a cíle, jak tyto negativní vlivy snižovat. V případě SECURITAS ČR jsme si stanovili čtyři enviromentální cíle: zlepšit nakládání s odpady a jejich třídění, zvýšit odpovědnost vedení a pracovníků společnosti za provádění prací ve vztahu k okolí místa poskytované služby, vyhodnotit stav vozového parku a provést jeho obměnu s cílem snížení uhlíkové stopy a získat certifikát systému EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

 

Úprava enviromentálního managementu

Hlavním cílem pro získání certifikátu dle ČSN EN ISO 14001:2016 bylo systémově řešit oblast EMS (systém enviromentálního managementu). SECURITAS ČR si nejprve stanovil plán, vybral externího poradce, který následně pomohl stanovit a zavést požadavky na zlepšení vlivu na životní prostředí. Po stanovení cílů a implementaci potřebných opatření jsme formou výběrového řízení vybrali certifikační společnost, která provedla ověření shody zavedeného EMS formou certifikačních auditů a na základě jejího hodnocení jsme získali certifikát.

 

Nakládání s odpady a jejich třídění

U centrály a šesti našich poboček v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové a Teplicích jsme naplánovali lepší nakládání s obaly od materiálů, odpady z administrativy, třídění a likvidaci odpadů. Všechny provozovny jsme postupně vybavili aktuálními bezpečnostními listy a snažíme se o neustálé zlepšování systému, včetně působení na naše dodavatele. Proškolili jsme personál o činnostech, při kterých dochází ke vzniku odpadů, zajistili jsme potřebné nádoby pro tříděný odpad. Na dodržování legislativy v oblasti nakládání s odpady dohlíží vedoucí jednotlivých poboček naší společnosti. Snažili jsme se v maximální míře zapojit i vlastníky a spolunájemce prostor, které naše pobočky využívají, abychom maximalizovali synergii nakládání s odpady.

 

Zvyšování odpovědnosti za provádění prací ve vztahu k okolí

U každé zakázky si vyhodnocujeme, jaký bude mít její realizace vliv na okolí místa, kde budeme poskytovat naše služby. Všichni naši zaměstnanci prochází školením a externím výcvikem, na které navazuje prověřování znalostí základních enviromentálních požadavků. Každý zaměstnanec SECURITAS ČR tak zná a dodržuje požadavky na enviromentální aktivity naší společnosti.

 

Obměna vozového parku

Cílem naší společnosti je postupně přejít kompletně alespoň na hybridní automobily. Termín této významné změny nelze stanovit, jelikož závisí na celkovém rozvoji potřebné infrastruktury státu, bez níž by nebyly hybridní vozy účinně využitelné. SECURITAS ČR má se snižováním spotřeby paliv a uhlíkové stopy dobré zkušenosti z minulosti. Již v roce 2016 jsme začali využívat vozidla na zemní plyn, od roku 2019 postupně zavádíme klasické hybridní vozy a nyní čekáme na dodávku plugin hybridů. Pravidelně provádíme vyhodnocení spotřeby našeho vozového parku.

 

Audity od našich zákazníků

Kromě certifikátu ČSN EN ISO 14001:2016 SECURITAS ČR „musí odolávat“ také požadavkům svých zákazníků v oblasti společenské odpovědnosti. Konkrétně se jedná o audit EcoVadis, který opakovaně prověřoval přístup naší společnosti ke čtyřem tématům: ochraně životního prostředí, etice, právům zaměstnanců a udržitelnému nakupování. Získali jsme bronzovou medaili s tím, že SECURITAS ČR dosáhl významného posunu v oblasti environmentu a udržitelném nákupu. Certifikát konstatuje, že SECURITAS ČR dosáhl lepšího výsledku než 73 % posuzovaných společností. V rámci hodnocení auditor po každém auditu uvede silné a slabé stránky posuzovaného subjektu, doplní je o svá doporučení a následně sleduje, zda je hodnocená firma dodržuje. Celkové skóre SECURITAS ČR bylo 58 bodů ze 100. Toto hodnocení (certifikát) je platné jeden rok a poté probíhá znovu certifikace. Pro příští hodnocení jsme si stanovili za cíl dosažení skóre přesahující hranici 60 bodů, které by nám zároveň zaručilo získání stříbrné medaile.

Součástí hodnocení EcoVadis je také měřením Carbon Management Levelu, tedy úrovně uhlíkové stopy, kterou zanechává SECURITAS ČR. Naše společnost dosahuje vynikajících výsledků.

Zákazníci pro naše hodnocení využívají také platformu IntegrityNext, která hodnotí aktivity v mnohem větším počtu oblastí. Na výzvu jednoho z našich klientů, abychom využili pěti předdefinovaných témat, jsme jich nakonec vybrali patnáct. Náš profil je dostupný na této webové stránce.

 

Securitas se zaměřuje i na globální cíle

Naše mateřská společnost SECURITAS se zavázala, že do roku 2050 dosáhne uhlíkové neutrality. Zapojili jsme se také do projektu Science Base Target na snižování teploty Země, který chce do roku 2035 snížit celkové emise skleníkových plynů o 35 %.

Mimo environmentální cíle byly z Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů vybrány oblasti, které se zaměřují na otázky diverzity a etiky; bezpečnosti a zdraví při práci; rozvoje zaměstnanců a školení; a zapojení do komunitní činnosti.

Pro naplnění těchto cílů byl sestaven evropský tým, který má ve svých řadách i zástupce ze SECURITAS ČR. Tým v rámci svých pravidelných mítinků diskutuje o nastavené strategii a přenáší požadavky na management SECURITAS v jednotlivých zemích. Sdílení pokroku v jednotlivých zemích nám pomáhá k progresivnější implementaci a také pomáhá inspirovat ostatní v přístupu k našim činnostem šetrnějším a odpovědnějším způsobem.

Litujeme, ale tento prohlížeč není podporován. Chcete-li využívat naše webové stránky, zkuste použít novější prohlížeč, jako je Chrome, Safari, Firefox nebo Edge.