Skip to main content

Informace ke zpracování osobních údajů v SMV

Tento dokument poskytuje informace o tom, jak společnost SECURITAS ČR s.r.o., IČO: 43872026, se sídlem Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2 – Nové Město (dále jen „Správce“) získává, uchovává, nakládá, resp. zpracovává osobní údaje, v souvislosti s provozem služebních motorových vozidel.

Ve vozidlech Správce je instalován systém CCS Carnet (dále jen „monitorovací systém“), který shromažďuje následující údaje:

 • údaje o zaměstnanci,
 • lokalizační údaje (např. údaje o pohybu a zastavení, místě tankování atd.),
 • údaje o vozidle (registrace, značka, model, číslo podvozku, typ motoru atd.),
 • kartografická data, analýza pohybu vozidla a data z palubního počítače,
 • údaje o události (jízda mimo pracovní dobu, jízda mimo lokalitu, překročení povolené rychlosti atd.).
 • údaje o stylu jízdy (využití volnoběhu, spotřeba paliva, dodržení rychlostních limitů, přizpůsobení rychlosti, využití setrvačnosti, efektivní řazení, prudká akcelerace, prudké brzdění, nebezpečná změna směru apod.).

Právní základy zpracování a účely

Správce zpracovává osobní údaje shromážděné prostřednictvím monitorovacího systému v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a radu (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Právními základy pro zpracování osobních údajů dle Nařízení GDPR prostřednictvím monitorovacího systému a účely jsou:

 • článek 6 odst. 1 písm. c), zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce;
  • evidence údajů o provozu služebního vozidla pro daňové účely;
 • článek 6 odst. 1 písm. f), zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce;
  • ochrana majetkových zájmů Správce nebo třetí strany (např. ochrana proti vloupání, krádeži zničení a poškození);
  • efektivní správa vozového parku Správce včetně zjištění polohy vozidla, ovládání rychlosti a směru pohybu (např. v případě spáchaného přestupku, za účelem odhalení pachatele přestupku);
  • bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců Správce (např. dodržování přestávek dle ZP).

Monitorovací systém vozidel není využíván jako systém pro vyhodnocování práce zaměstnanců nebo uživatelů vozidel.

Monitorovací systém je používán ve všech vozidlech ve vlastnictví Správce a vozidlech jemu dlouhodobě pronajatých. Na všech vozidlech je na straně řidiče nálepka (v zorném poli řidiče při nástupu do vozidla), která označuje, že je ve vozidle použit monitorovací systém = uživatel vozidla si je vědom užití systému.

Monitorovací systém je nasazen také ve vozidlech, které je možné využívat k soukromým účelům. Pro tyto případy systém disponuje vypínačem zapisovače dat a následnou verifikací jízd. Při užívání vozidla k soukromým účelům je využíváno mechanismu OPT-OUT. Monitorovací systém je standardně nastaven v režimu služební jízdy, jelikož toto je prioritní poslání vozidla. Pokud se tedy jedná o soukromou jízdu, uživatel SMV musí aktivně vypnout zapisovač dat. Díky zpětné verifikaci má možnost jízdy označit jako soukromé i dodatečně.

Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů osobních údajů je následující:

 • Údaje o provozu služebního vozidla pro daňové účely = 10 let.
 • Ostatní údaje = 1 rok.

Údaje shromážděné prostřednictvím monitorovacího systému jsou chráněny před přístupem neoprávněných osob, a to tak, že přístup k údajům je poskytován pouze oprávněným osobám Správce prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Oprávněnými osobami Správce jsou:

 • uživatel vozidla;
 • správce vozového parku;
 • nadřízený, tj. bezprostřední nadřízení zaměstnanců (uživatelů vozidel).

Zpracování a přístup k osobním údajům

Přístup k údajům mají také oprávněné osoby společnosti, jejíž monitorovací systém je využíván – společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., IČO: 27916693, se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 – Libeň (dále jen „Zpracovatel“), v souladu s řádně uzavřenou smlouvou o zpracování osobních údajů se Správcem, a její ze strany Správce schválení dodavatelé. K údajům mohou mít přístup i příslušné státní orgány v rámci plnění úkolů v jejich působnosti stanovené zákonem.

Správce, Zpracovatel a příjemci údajů nesmějí používat údaje shromážděné prostřednictvím monitorovacího systému k jiným účelům než výše popsaným.

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou pod stálou kontrolou Zpracovatele, který disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Práva subjektu údajů

 • Přístup ke svým osobním údajům – dle článku 15 Nařízení GDPR.
 • Požadovat opravu svých osobních údajů – dle článku 16 Nařízení GDPR.
 • Požadovat výmaz osobních údajů – dle článku 17 Nařízení GDPR.
 • Požadovat omezení zpracování osobních údajů – dle článku 18 Nařízení GDPR. 
 • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – dle článku 21 Nařízení GDPR. 
 • Podat stížnost u dozorového úřadu – cestou Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz). 

Veškerá práva subjektů údajů by měla být primárně uplatňována u kontaktní osoby správce osobních údajů (viz níže).

Kontakt

SECURITAS ČR s.r.o., IČO: 43872026, se sídlem Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: DPO@securitas.cz

 

 

Litujeme, ale tento prohlížeč není podporován. Chcete-li využívat naše webové stránky, zkuste použít novější prohlížeč, jako je Chrome, Safari, Firefox nebo Edge.