Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů na platformě Workplace

1.  Rozsah zásad a účel

1.1. Vážíme si Vašeho soukromí a chceme být vůči Vám odpovědní, poctiví a transparentní v souvislosti s naším shromažďováním a používáním Vašich osobních údajů. Workplace je online platforma vytvořená společností Facebook, která Vám jako uživateli umožňuje spolupráci a sdílení informací v zaměstnání. Platforma Workplace zahrnuje webové stránky Workplace Premium, aplikace a související online služby (níže společně "Služba").

1.2. Tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásady ochrany osobních údajů") popisují způsob, jakým jsou informace o Vás shromažďovány, používány a sdíleny, využíváte-li Službu, a týká se zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s používáním Služby.

1.3. Službu Vám poskytuje Váš zaměstnavatel SECURITAS ČR s.r.o.. Jednáte-li jako konzultant jménem SECURITAS ČR s.r.o., je Vám tato Služba poskytována společností SECURITAS ČR s.r.o., která schválila Váš přístup ke Službě a její využívání.

1.4. SECURITAS ČR s.r.o., IČ: 43872026 ("Securitas", "my" nebo "nás") je správcem osobních údajů zpracovávaných o Vás v souvislosti s Vaším používáním Služby. Viz prosím další kontaktní údaje níže.

1.5. Upozorňujeme, že Služba je samostatná a oddělená od jiných služeb společnosti Facebook, které případně používáte. Tyto ostatní služby jsou Vám poskytovány společností Facebook a řídí se jejich vlastními podmínkami. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se tyto Zásady ochrany osobních údajů nevztahují na žádné takové služby.

2.  Jaký druh informací o Vás shromažďujeme

Securitas může shromažďovat a zpracovávat následující informace, pokud Vy, Vaši kolegové, nebo jiní uživatelé v rámci Skupiny Securitas začnete Službu využívat:

 • Vaše kontaktní údaje, jako např. celé jméno a e-mailová adresa;
 • Vaše uživatelské jméno a heslo;
 • Vaše pracovní zařazení, údaje o oddělení a další informace související s Vaším zaměstnáním nebo společností Securitas;
 • obsah, komunikace a další informace, které poskytujete při používání Služby, jakož i případy, kdy si zaregistrujete účet, vytvoříte nebo sdílíte obsah a zprávu, nebo komunikujete s ostatními. To může zahrnovat informace v obsahu, který poskytujete, nebo o obsahu (např. metadata), jako např. umístění fotografie nebo datum, kdy byl vytvořen soubor;
 • obsah, komunikace a informace, které ostatní lidé poskytují při používání Služby. To může zahrnovat informace o Vás, např. při sdílení Vaší fotografie nebo komentáře k ní, zaslání zprávy Vaší osobě nebo nahrání, synchronizaci nebo import Vašich kontaktních údajů;
 • veškeré komunikace s jinými uživateli Služby;
 • uživatelské komunikace, zpětnou vazbu, podněty a nápady zaslané společnosti Securitas;
 • informace týkající se vyúčtování (tj. zda byl Váš účet minulý měsíc aktivní); a
 • informace, které poskytujete, pokud Vy nebo Securitas kontaktujete nebo sjednáte podporu platformy v souvislosti se Službou.

3.  Jak Vaše osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje používáme pro níže uvedený účel a na následujícím právním základě:

Účel zpracování

Právní základ pro zpracování

Zpracování Vašich osobních údajů umožňuje společnosti Securitas poskytnout Vám uživatelský účet, udělit Vám přístup ke Službě a spravovat Váš uživatelský účet ve Službě.

Zpracování se provádí na základě Vašeho souhlasu.

[●]

[●]

Securitas může také používat Vaše osobní údaje za účelem kontroly, zamezení, šetření nebo provádění jiných opatření v souvislosti se zneužitím Služby nebo porušení  Podmínek používání Workplace, nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo v souvislosti s právními kroky, podezřením z podvodu nebo potenciálním ohrožení práv společnosti Securitas či třetích osob.

Zpracovávání osobních údajů se provádí na základě oprávněného zájmu po vyvážení zájmů, kde Securitas sleduje následující oprávněné zájmy:
·        zájem společnosti Securitas na vyšetření případného podezření ze zneužívání Služby a učinění kroků vůči zneužívání Služby nebo porušení Podmínek užívání Workplace nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů;
·        zájem společnosti Securitas na vyšetření a předložení důkazů ohledně trestné činnosti nebo ohrožení jejích zájmů;
·        zájem třetí osoby na vyšetření a prokázání trestné činnosti nebo ohrožení jejích zájmů; a/nebo
·        České republiky nebo zájem cizozemského orgánu činného v trestním řízení a shromažďování důkazů pro tento účel.
 

4.  Sdílení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími kategoriemi příjemců na základě následujících skutečností a důvodů:

Zaměstnanci SECURITAS ČR s.r.o.: Naši zaměstnanci budou zpracovávat Vaše osobní údaje pouze, pokud je to nutné pro provádění jejich úkolů, přičemž tito pracovníci zpracovávají Vaše osobní údaje pouze na náš pokyn a v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí.

Třetí poskytovatelé služeb: Vaše osobní údaje sdílíme se třetími poskytovateli služeb, kteří napomáhají společnosti Securitas poskytovat určité služby související s obchodní činností společnosti Securitas, a tedy zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Securitas. To zahrnuje:

 • poskytovatele infrastruktury IT, vývojáře a poskytovatele hostingu;
 • poskytovatele podpůrných služeb IT; a
 • jiné třetí poskytovatele služeb, např. poskytovatele software a poskytovatele služeb, kteří nám umožňují či poskytují určité služby, abychom Vám zajistili přístup ke Službě.

Tito třetí poskytovatelé služeb jsou oprávněni používat Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro zajištění služeb, které poskytují naší společnosti, a nemají žádné nezávislé právo zpracovávat nebo sdílet Vaše osobní údaje.

Securitas bude dále sdílet Vaše osobní údaje, které Securitas shromažďuje, se společností Facebook, jako konečným poskytovatelem Služby, za účelem poskytnutí Služby a její podpory a v souladu s případnými jinými obdrženými pokyny. Příklady používání viz níže:

 • komunikace s uživateli a administrátory související s jejich používáním Služby;
 • zvýšení zabezpečení a bezpečnosti Služby pro Securitas i ostatní uživatele, např. vyšetřování podezřelé činnosti či porušení platných podmínek nebo zásad;
 • personalizace Vašich zkušeností a zkušeností společnosti Securitas jako součást poskytování Služby;
 • vývoj nových nástrojů, produktů nebo služeb v rámci Služby pro Securitas;
 • související činnosti na Službě napříč různými zařízeními provozovanými stejným jednotlivcem pro zlepšení celkového provozu Služby;
 • pro identifikaci a opravu chyb, které se případně vyskytnou; a
 • provádění analytiky dat a systému, včetně výzkumu pro zlepšení Služby.

Podniky ve skupině: Vaše osobní údaje sdílíme s našimi dceřinými nebo sesterskými společnostmi, které zpracovávají Vaše osobní údaje naším jménem. Tyto strany jsou povinny pouze zpracovávat osobní údaje na základě našich pokynů a v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. Nemají žádné samostatné právo zpracovávat nebo sdílet Vaše osobní údaje.

Ostatní uživatelé: Vaše osobní údaje mohou být k dispozici pro jiné uživatele Služby. Tato data budou sdílena s jinými uživateli pouze v rámci naší společnosti a v rámci Skupiny Securitas.

5.  Převod Vašich osobních údajů mimo EU/EHP

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být převáděny do země mimo EU/EHP a tam zpracovávány (tj. tzv. třetí země), včetně zemí, které Komise EU nepovažuje za země mající dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů. V takovém případě učiníme veškeré nezbytné kroky odpovídající platným právním předpisům pro převod Vašich osobních údajů přes hranice tak, aby bylo vše v souladu s platnou legislativou. Vaše osobní údaje převedeme do země mimo EU/EHP pouze za splnění následujících podmínek; (i) Komise EU rozhodla, že tato třetí země zajišťuje adekvátní úroveň ochrany, (ii) převod je zabezpečený použitím standardních smluvních doložek EU (ve smyslu článku 46.2 Obecných nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) ("GDPR")) nebo (iii) příjemce je certifikovaný na základě US-EU Rámce štítu na ochranu soukromí (ve smyslu článku 45 GDPR). Bližší informace o pravidlech pro převod dat mimo EU/EHP, včetně mechanismů, na které se spoléháme, naleznete na webové stránce Evropské komise, kterou můžete navštívit kliknutím zde.

6.  Odkazy na třetí osoby a obsah

Služba může zahrnovat elektronické odkazy na webové stránky a služby poskytované a udržované třetími osobami. Tyto webové stránky třetích osob nebo služby mohou mít své vlastní podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů a Vaše používání těchto webových stránek nebo služeb se bude řídit těmito podmínkami používání a Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme Vám zkontrolovat podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů u každé navštívené/používané webové stránky nebo služby. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost Securitas se neztotožňuje a neodpovídá za chování, vlastnosti nebo obsah webových stránek nebo služeb těchto třetích osob, ani za případnou transakci, kterou případně uzavřete s poskytovatelem těchto webových stránek nebo služeb.

7.  Uchovávání osobních údajů

7.1. Vaše osobní údaje se ukládají po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu ve Službě. Securitas nebude uchovávat Vaše osobní údaje po deaktivaci nebo ukončení Vašeho uživatelského účtu, není-li uchování dat požadováno pro splnění legislativy nebo ochranu zákonných zájmů společnosti Securitas (např. v souvislosti s pokračujícím právním řízením), a v takovém případě pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu pokračujícího zpracovávání.

7.2. Upozorňujeme, že obsah, který v rámci Služby vytvoříte a sdílíte, vlastní společnost Securitas, a může na Službě zůstat a být přístupný, a to i v případě deaktivace nebo ukončení Vašeho uživatelského účtu společností Securitas (tj. obsah, který poskytnete na Službě, je podobný jiným druhům obsahu (jako např. prezentace či sdělení), které případně vytvoříte v průběhu Vašeho zaměstnání).

8.  Vaše práva

8.1. K informacím, které jste do Služby nahráli, můžete mít přístup, můžete je opravovat nebo vymazat pomocí nástrojů v rámci Služby (například editace informací ve Vašem profilu nebo prostřednictvím protokolu o aktivitách). Pokud se Vám tyto operace nedaří s využitím nástrojů poskytnutých ve Službě, podívejte se prosím na níže uvedené informace ohledně Vašich práv. Přejete-li si některá z těchto Vašich práv uplatnit, kontaktujte nás prosím přímo.

8.2. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a na obdržení kopie těchto osobních údajů podáním žádosti o tzv. výpis z rejstříku. Upozorňujeme na skutečnost, že v případě obdržení Vaší žádosti o přístup od Vás můžeme požadovat bližší informace pro zajištění efektivního vyřízení Vaší žádosti a proto, abychom zajistili poskytnutí těchto informací správné osobě.

8.3. Máte právo bez zbytečného odkladu zajistit opravu nesprávných osobních údajů, které o Vás zpracováváme. To také zahrnuje právo, se zohledněním účelu zpracovávání, na doplnění případných neúplných osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

8.4. Máte právo nechat vymazat své osobní údaje bez zbytečného odkladu a Securitas je povinna vymazat Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou osobní údaje nezbytné pro účel, pro který byly shromažďovány či jinak zpracovávány, nebo jestliže zrušíte souhlas, na jehož základě probíhá zpracovávání, a kde není žádný jiný právní základ pro zpracovávání. Upozorňujeme, že nejsme povinni vymazat osobní údaje v případě, že můžeme prokázat, že je zpracovávání osobních údajů nezbytné například pro plnění zákonné povinnosti, které Securitas podléhá, nebo vznik, uplatnění nebo obhajoba právního nároku, nebo v případě, kde existují jiné zákonné důvody pro uchování dat.

8.5. Dále máte také právo požádat za určitých podmínek, aby Securitas omezila zpracovávání Vašich osobních údajů, například pokud rozporujete přesnost osobních údajů, může být zpracovávání omezeno na dobu umožňující společnosti Securitas ověřovat přesnost osobních údajů, nebo pokud již Securitas nepotřebuje osobní údaje pro účel zpracovávání, Vy ale požadujete osobní údaje pro zjištění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8.6. Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace proti zpracovávání Vašich osobních údajů společností Securitas, je-li zpracovávání založeno například na oprávněných zájmech. Při vznesení námitky z Vaší strany proti zpracovávání osobních údajů již nebude společnost Securitas oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje na tomto právním základě, neprokáže-li Securitas závažné zákonné důvody pro zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodou, nebo je-li zpracovávání prováděno pro vznik, výkon či obhajobu právního nároku.

8.7. Za určitých podmínek máte právo získat osobní údaje týkající se Vaší osoby a údaje, které jste poskytli společnosti Securitas, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo na převedení těchto osobních údajů jinému správci dat bez snahy o zabránění tomuto převedení ze strany Securitas, v případě, kdy se zpracovávání Vašich osobních údajů společností Securitas zakládá na Vašem souhlasu nebo smlouvě, a zpracovávání je prováděno automatizovanými prostředky. V takovém případě máte právo požádat o přímé převedení osobních údajů od Securitas jinému správci dat, je-li to technicky proveditelné.

8.8. Dále máte právo kdykoliv zrušit svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělený společnosti Securitas, a to shodným způsobem, jakým byl souhlas udělen, jinak e-mailovou zprávou. V případě jeho zrušení Vás upozorňujeme, že tímto není ovlivněna zákonnost zpracovávání vyplývající z Vašeho souhlasu před jeho zrušením, a že společnost Securitas může mít za určitých okolností jiný právní důvod pro zpracování, a může být tedy oprávněna nadále údaje zpracovávat. Upozorňujeme, že v případě zrušení Vašeho souhlasu Vám společnost Securitas nebude případně moci zajistit přístup k Vašemu uživatelskému účtu ve Službě a nemusí být možné, abyste mohl Službu používat.

8.9. Máte právo podat stížnost příslušnému dozorčímu orgánu na ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů)) v zemi, kde máte trvalý pobyt, v zemi, kde pracujete, nebo v zemi, kde nastalo domnělé porušení, pokud se domníváte, že jsme Vaše osobní údaje zpracovávali v rozporu s platnými právními předpisy týkající se ochrany údajů.

8.10. Přejete-li si získat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, nebo chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás, prosím (viz prosím níže uvedené kontaktní údaje).

9.  Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Společnost Securitas si vyhrazuje právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. Před provedením jakýchkoliv podstatných změn těchto Zásad ochrany osobních údajů Vám společnost Securitas poskytne nápadné upozornění podle potřeby na základě okolností, např.  umístěním nápadného upozornění ve Službě.

10.  Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo poznámek o zpracovávání Vašich osobních údajů společností Securitas nás prosím kontaktujte, nebo případně kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:

SECURITAS ČR s.r.o.

Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2 Nové Město

E-mail: management@securitas.cz

 

Kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:

SECURITAS ČR s.r.o.

K rukám: Pověřence pro ochranu osobních údajů

Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2 Nové Město

E-mail: DPO@securitas.cz

Litujeme, ale tento prohlížeč není podporován. Chcete-li využívat naše webové stránky, zkuste použít novější prohlížeč, jako je Chrome, Safari, Firefox nebo Edge.