Securitas security Vienna

Odpovědnost

Bezpečnostní služby nabízejí hmatatelný sociální a finanční přínos – nejen pro naše zákazníky, ale také pro společnost jako celek. Naší strategií je trvalý růst. Naším cílem je vyváženost podnikání, a to nejen po stránce finanční, ale také sociální a ekologické. Společenská odpovědnost je proto součástí naší každodenní práce.

Trvale udržitelná činnost

Securitas působí v 56 zemích a celkově zaměstnává více než 370 000 pracovníků.  Naší prioritou je být odpovědným a spolehlivým zaměstnavatelem, proto řídíme naše obchodní aktivity etickým způsobem s ohledem na životní prostředí a nabízíme vysoce kvalitní služby. Jen tak se stanou všechny oblasti naší činnosti dlouhodobě udržitelnými.

Dokument “Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas” nám při naší práci pomáhá dodržovat a propagovat vysoký etický standard. Implementovali jsme další dokumenty včetně anti-korupční směrnice a emisní směrnice pro vozy zakoupené nebo zapůjčené pro Securitas.

Cílem Securitas je být zodpovědnou, čestnou a transparentní společností. V tomto duchu podněcujeme stálý dialog s našimi partnery – od zákazníků po dodavatele.

Zpráva o udržitelném rozvoji 2019

Securitas usiluje o neustálé zlepšování své práce na udržitelném rozvoji a komunikaci. Předkládání zprávy o udržitelném rozvoji v souladu se směrnicí Global Reporting Initiative (GRI) je součástí naplňování tohoto záměru.

Environmentální odpovědnost

Změna klimatu je jednou z největších výzev, kterým čelí naše generace. Celosvětově se stále více věnuje pozornost podmínkám, které umožní snížit produkci emisí. I v naší společnosti věříme, že ochrana životního prostředí a úspěch podnikání jsou cíle nejen slučitelné, nýbrž vzájemně úzce propojené.

Ve všech našich aktivitách se neustále snažíme snižovat dopad na naše životní prostředí, především v oblasti energetiky a dopravy. Vyhýbáme se, v maximální možné míře, všem ekologicky škodlivým látkám a nahrazujeme je látkami šetrnými k našemu životnímu prostředí. A to mnohdy i přes vyšší vstupní náklady takového řešení. Nakládání s vyprodukovanými odpady je v naší společnosti zajištěno bezpečným a ekologicky šetrným způsobem.

Náš přístup plně respektuje současné právní předpisy a mezinárodní úmluvy v oblasti ochrany životního prostředí včetně dohod o snižování emisí. Nastavené limity se snažíme překonat v pozitivním slova smyslu.

Naše hlavní pozornost je zaměřena na snížení emisí způsobených služebními vozy Securitas, všechna nová vozidla jsou pořizována tak, aby každý rok vydávala v průměru méně CO2 na kilometr, než všechny firemní vozidla pořízená před rokem. Každým rokem tak dochází ke snižování dopadu na naše životní prostředí.

Již v roce 2015 naše společnost přistoupila k budování tzv. „zeleného fleetu“, tzn. k pořizování firemních vozů na alternativní pohon CNG. Vozidla na CNG produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. A to nejen dnes sledovaných škodlivin – oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého, pevných částic, ale také i karcinogenních látek – polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, aromátů včetně benzenu. Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vozidel na zemní plyn menší v porovnání s benzínem či naftou. Oproti benzínu zemní plyn nabízí potenciál 20–25 % snížení emisí CO2.

Securitas vnímá environmentální odpovědnost jako trvalou součást svých aktivit a kroky směřující ke zlepšení našeho životního prostředí jsou neustále inovovány.

 

Pro více informací pošlete tento rychlý e-mail nebo volejte na tel. 284 018 372
*
*
*

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde.