Pravidla zpracování osobních údajů klientů a jejich zaměstnanců

SECURITAS ČR s.r.o. (dále také jen jako SECURITAS) zpracovává některé osobní údaje svých klientů nebo jejich zaměstnanců. Těmito pravidly poskytujeme informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

SECURITAS jako správce osobních údajů se při zpracování osobních údajů svých klientů řídí níže popsanými pravidly zpracování osobních údajů a postupuje v souladu s platnými právními předpisy [zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále také jen jako GDPR)].

Osobními údaji jsou zejména:

  • identifikační a popisné údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osoby (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti – občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu, podpis, fotografie, obrazový záznam z kamerového systému);
  • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s osobou (zejména kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
  • údaje zpracovávané v souvislosti s využíváním služeb SECURITAS (např. údaje týkající komunikace mezi SECURITAS a klienty, záznamy telefonních hovorů, číslo bankovního účtu).

SECURITAS zpracovává osobní údaje svých klientů pro některé účely zpracování bez speciálního souhlasu svých klientů, pro některé účely zpracování se zvlášť uděleným souhlasem klientů.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi SECURITAS a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. SECURITAS by ale nemohl s klientem uzavřít smlouvu a plnit povinnosti z této smlouvy plynoucí, pokud by mu nebyly poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy a poskytování služeb.

SECURITAS bez souhlasu klienta zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:

  • pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (zejména příprava návrhu smlouvy);
  • pro ochranu práv a právem chráněných zájmů svých a klienta, především pro ochranu majetku svého a klienta a vyhodnocování možných rizik.

SECURITAS se souhlasem klienta zpracovává osobní údaje k dalším účelům, ke kterým dal klient souhlas (např. marketingové účely).

SECURITAS osobní údaje klientů získává přímo od klientů při jednání o uzavření smlouvy a jejím následném plnění, případně z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík apod.).

SECURITAS prohlašuje, že osobní údaje, které zpracovává, jsou pod stálou kontrolou a SECURITAS disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. V případě, že jsou osobní údaje předávány dalším subjektům (vč. předávání do zahraničí), SECURITAS se zpracovateli dat uzavřel příslušnou smlouvu, kterou tyto subjekty garantují dodržování povinností vztahujících se ke zpracování osobních údajů dle českého právního řádu.

SECURITAS osobní údaje klientů předává následujícím subjektům:

  • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy – jde zejména o finanční úřady, další orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře – soudní komisaře, insolvenční správce, banky, pojišťovny apod.;
  • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv SECURITAS, např. pojišťovnám při uplatnění pojistného nároku, soudům, soudním exekutorům apod.;
  • specializovaným externím subjektům (zpracovatelům), které pro SECURITAS provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů – jde zejména o poskytovatele IT služeb;
  • se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům. 

Všechny osobní údaje, které SECURITAS zpracovává, jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu. Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi SECURITAS zpracovává, poskytne SECURITAS klientovi na jeho žádost bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za nedůvodnou a nepřiměřenou žádost má SECURITAS právo požadovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Klient má právo na přístup k jeho osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz. Dále má klient právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, má právo na přenositelnost jeho osobních údajů. Klient může vznést námitku proti zpracování. Podrobnosti stanoví platné právní předpisy.  

SECURITAS bez souhlasu klientů nezpracovává jejich osobní údaje za účelem jejich profilování.

Se svými podněty se může klient obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo správce osobních údajů SECURITAS.

Kontaktní údaje

Správce osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

SECURITAS ČR s.r.o., se sídlem Kateřinská 466/40,120 00 Praha 2 

Telefon: +420 284 017 111; E-mail: management@securitas.cz

email: DPO@securitas.cz

 

Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).