Zásady ochrany osobních údajů

Rozsah a účel

SECURITAS ČR s.r.o. (dále jen „SECURITAS“) se stará o bezpečnost osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů, které nám jsou odeslány prostřednictvím této webové stránky, abyste od nás obdrželi informace, podněty a připomínky.  Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout uživatelům webové stránky informace o tom, jak SECURITAS zpracovává osobní údaje, které nám sdělujete v případě, že využíváte kontaktní formulář na těchto webových stránkách. Berte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou součástí SECURITAS. SECURITAS neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky na takovýchto webových stránkách.

SECURITAS odpovídá za osobní údaje, které shromažďuje v případě, že žádáte prostřednictvím naší webové stránky odpověď na vaše dotazy či připomínky. SECURITAS je v tomto případě správcem osobních údajů. Podrobnosti o kontaktu naleznete níže.

Užití osobních údajů

Osobní údaje, které prostřednictvím kontaktního formuláře získáváme, využíváme pouze v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Právním základem zpracování vámi poskytnutých osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů.

Sdílení osobních údajů

Se společnostmi skupiny SECURITAS

Osobní údaje mohou být sdíleny s našimi dceřinými společnostmi či přidruženými společnostmi za účelem zpracování osobních údajů, abychom mohli reagovat na vaše podněty a žádosti. Osobní údaje poskytneme pouze dceřiné či přidružené společnosti, které potřebují vaše osobní údaje, aby vám poskytly požadované informace a odpovědi na vaše dotazy. V případě, že budou osobní údaje předány dceřiné společnosti či přidružené společnosti, budou zpracovávány těmito společnostmi z pozice správce osobních údajů.

S poskytovateli služeb třetích stran

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty také třetím stranám, a to v případě, že tyto třetí strany poskytují SECURITAS služby v souvislosti s podnikáním SECURITAS, a proto zpracovávají osobní údaje na účet SECURITAS Jedná se o služby:

  • společnosti poskytující služby v oblasti IT, které hostují naše webové stránky nebo nám pomáhají s vývojem webových stránek;
  • poskytovatelé IT podpory;
  • další poskytovatelé služeb (např. poskytovatelé software).

Výše uvedení poskytovatelé služeb jsou oprávnění zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné při poskytování služeb naší společnosti. Společnosti skupiny SECURITAS a poskytovatelé služeb mohou být umístěni v rámci nebo vně EU/EHP.

Zpracování osobních údajů mimo EU/EHP

Společnostmi skupiny SECURITAS

Osobní údaje mohou být sdíleny s našimi dceřinými společnostmi nebo přidruženými společnostmi za tím účelem, aby příslušná dceřiná společnost nebo přidružená společnost zpracovala vaše osobní údaje a odpověděla na vaši žádost. V důsledku toho převedeme vaše osobní údaje pouze na dceřinou nebo přidruženou společnost, která potřebuje obdržet vaše osobní údaje, aby vám poskytla požadované informace. Odesláním formuláře žádosti souhlasíte s přenosem vašich osobních údajů našim dceřiným společnostem nebo přidruženým společnostem, které mohou být usazeny v zemi mimo EU/EHP (tzv. do třetích zemí), včetně zemí, ve kterých Evropská komise nepovažuje úroveň ochrany osobních údajů za dostatečnou. Mějte na paměti, že země, které jsou mimo EU/EHP, nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany údajů jako EU/EHP, a proto nemusíte mít stejná práva jako podle právních předpisů platných pro EU/EHP. Osobní údaje mohou být předávány dceřiným nebo přidruženým společnostem do těchto zemí.

Poskytovateli služeb (třetími stranami)

Osobní údaje, které jsou od vás shromažďovány, mohou být předány a zpracovávány poskytovateli služeb (třetími stranami) usazenými v zemi mimo EU/EHP, včetně zemí, ve kterých Evropská komise nepovažuje úroveň ochrany osobních údajů za dostatečnou. V takovém případě přijmeme veškerá opatření nezbytná podle platných právních předpisů pro to, aby takový přenos vašich osobních údajů přes hranice byl v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje mohou předávány pouze do zemí mimo EU/EHP, kde (i) Evropská komise rozhodla, že třetí země zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany, nebo (ii) pokud je převod zabezpečen použitím vzorových ujednání EU (podle článku č. 46 odst. 2 obecného nařízení o ochraně údajů 2016/679, dále jen "GDPR") nebo v případě, že příjemce je certifikován podle „US – EU Privacy Shield Framework“ dle článku č. 45 GDPR.

Zabezpečení osobních údajů

SECURITAS podniká veškerá přiměřená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou nebo změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli jinými protiprávními formami zpracování. SECURITAS také provádí veškerá přiměřená právní, technická a organizační opatření, aby zajistila, že osobní údaje budou při přenosu nebo sdílení s výše uvedenými třetími osobami zacházeno bezpečně a s odpovídající úrovní ochrany.
Přestože přijmeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, které nám jsou z vaší strany poskytnuty, u žádného přenosu přes internet nemůže být garantována bezpečnost. Proto si prosím buďte vědomi, že nemůžeme zaručit bezpečnost žádných osobních údajů, které nám přes internet přenesete.

Doba uchování

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení žádosti, pro odpověď nebo předání příslušné osobě k vyřízení. Osobní údaje nejsou uchovány delší dobu než tři (3) měsíce od zaslání vašeho požadavku. Osobní údaje budou smazány po uplynutí výše uvedené doby s výjimkou případů, kdy potřebujeme zachovat jakékoli osobní údaje, abychom vyhověli právním povinnostem, vyřešili spory nebo prosazovali určité dohody či smlouvy.

Cookie a obdobné technologie

Technologie, jako jsou soubory cookie, tagy a skripty, jsou užívány společností SECURITAS, našimi analytiky nebo poskytovateli služeb. Tyto technologie se používají např. při analýze trendů, při správě těchto webových stránek a sledování pohybů uživatelů na našich webových stránkách.

Práva subjektu údajů

Máte právo kdykoli obdržet kopii osobních údajů, které jsou o vás z naší strany uchovávány, a informace o zpracování osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že společnost SECURITAS musí být schopna určit vaši totožnost, aby mohla odpovědět na Vaši žádost.

Máte právo bez zbytečného odkladu na opravu nesprávných, neúplných nebo irelevantních osobních údajů.

Máte právo, aby vaše osobní údaje byly vymazány bez zbytečného odkladu a společnost SECURITAS je povinna bez zbytečného odkladu vaše osobní údaje vymazat, pokud se například jedná o jeden z následujících důvodů: osobní údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelu, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pokud odvolán souhlas, na kterém je zpracování založeno, a pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme povinni smazat osobní údaje, pokud dokážeme prokázat, že zpracování je nezbytné např. pro splnění zákonné povinnosti, které společnost SECURITAS podléhá, nebo k založení, výkonu nebo obhajobě právního nároku, nebo pokud existují jiné oprávněné důvody k uchování údajů.

Máte právo požadovat, aby společnost SECURITAS za určitých podmínek omezila zpracování vašich osobních údajů, například pokud zpochybňujete přesnost osobních údajů, může být zpracování omezeno po dobu, která umožňuje společnosti SECURITAS ověřit přesnost osobních údajů nebo pokud společnost SECURITAS již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete osobní údaje k vytvoření, výkon nebo k obraně právních nároků.

Máte právo kdykoli na základě vašich konkrétních situací vznést námitky proti zpracování osobních údajů ze strany SECURITAS, pokud je zpracování založeno například na oprávněných zájmech, včetně marketingu a/nebo profilování založeného na oprávněném zájmu. Pokud budete proti takovému zpracování vznášet námitky, společnost SECURITAS již nebude mít právo zpracovávat vaše osobní údaje na základě tohoto právního základu, ledaže společnost SECURITAS může prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodou nebo pokud je zpracování prováděno k založení, uplatnění nebo obhajobě právního nároku.

Máte za určitých podmínek právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli společnosti SECURITAS ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V takovém formátu mohou být osobní údaje předány přímo dalšímu správci, pokud je to technicky možné.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas udělený společnosti SECURITAS ke zpracování vašich osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, vezměte prosím na vědomí, že to neovlivní zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před jeho odnětím a že společnost SECURITAS může za určitých okolností osobní údaje zpracovávat na jiném právnímu základu, a proto může být oprávněna pokračovat ve zpracování osobních údajů. Upozorňujeme, že pokud odvoláte svůj souhlas, společnost SECURITAS nemusí být schopna splnit vaši žádost o informace.

V případě, že máte pochybnosti o zpracování osobních údajů ze strany SECURITAS a/nebo se domníváte, že zpracování je v rozporu s platnými právními předpisy, můžete podat stížnost dozorovému úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů, viz kontakty.

Vezměte prosím na vědomí, že žádosti, sdělení a veškeré úkony pro uplatnění práv subjektu údajů jsou prováděny bezplatně. Pokud jsou však žádosti podávané subjektem údajů zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují, mohou být zpoplatněny.

Pokud si přejete obdržet kopii osobních údajů, které zpracováváme, nebo chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

Kontakty

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo máte připomínky k zpracování vašich osobních údajů společností SECURITAS využijte kontakty níže.

Správce osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

SECURITAS ČR s.r.o., se sídlem Kateřinská 466/40,120 00 Praha 2 

Telefon: +420 284 017 111; E-mail: management@securitas.cz

email: DPO@securitas.cz

 

Se svými podněty se může zaměstnanec obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).